Vedtægter

§1

Klubbens navn: Seniorklubben
Hjemsted: Korsør Golfklub

Klubbens formål er at samle og medvirke til, at seniorer i Korsør Golfklub kan spille og mødes i klubben med vægt på det sociale samvær.

Man tilstræber at veksle mellem forskellige turneringsformer.

§2

Som medlemmer optages medlemmer af Korsør Golfklub med spilleret til Old Course og som er fyldt 50 år inden årets udgang.
Deltagelse i Seniorklubbens arrangementer forudsætter, at kontingent er betalt såvel til Korsør Golfklub, som til Seniorklubben.

§3

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november.

Indkaldelse sker ved mail til medlemmerne 14 dage før med angivelse af dagsorden.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På mindst 3 medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter begæringen er modtaget.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Regnskabsåret er fra 1.oktober til 31.september.

§4

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab til godkendelse – samt forslag til næste års kontingent og den årlige matchfee.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand, bestyrelse og suppleant, samt event. udvalg.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således:

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Foruden bestyrelsen vælges en suppleant, der er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter eventuel forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der føres forhandlingsprotokol ved møderne.

Bestyrelsen kan til varetagelse af tirsdagsturneringerne nedsætte et udvalg, som forventes at være selvsupplerende.

§6

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse.

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde, når blot et bestyrelsesmedlem ønsker det.

§7

For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§8

Seniorklubben kan maksimalt modtage sponsorstøtte med 5.000 kr. årligt.

Klubben kan dog modtage arv og gave.

§9

Ændringer i vedtægterne eller opløsning af klubben kan vedtages på generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Ved klubbens ophør tilfalder klubbens formue juniorarbejdet medmindre andet vedtages.

Scroll to top