Vedtægter – Manneklubben

§1

Foreningens formål er at fremme herregolfen i Korsør Golfklub, arrangere ugentlige matcher samt matcher med andre klubber og golfture. Matchproportioner og –konditioner bestemmes af bestyrelsen.

§2

Som medlemmer kan optages mandlige medlemmer af Korsør Golfklub, der er fyldt 21 år, og har et handikapindeks på max. 54.

Tilmelding sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen og betaling af det fastsatte kontingent til kassereren.

Medlemskabet er gældende indtil det bliver opsagt af medlemmet, eller manglende indbetaling af kontingent.

§3

Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år i november måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 og højst 28 dages varsel af bestyrelsen ved opslag i klubben med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, hvis bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg
  • Formand(Lige år)
  • 1 bestyrelsesmedlem(Lige år)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer(Ulige år)
  • 2 suppleanter
  • 1 revisor
  • 1 revisorsuppleant
 • 7. Eventuelt

§4

For at et forslag kan behandles på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen udover sin egen stemme, medbringe 1 fuldmagt fra et ikke fremmødt medlem. Fuldmagten skal være underskrevet med navn og medlemsnummer.

Der kan kun stemmes om de på dagsordenen optagne punkter og ændringsforslag til disse.

Afstemning skal ske skriftlig hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

§5

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og andre poster den finder nødvendige.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Mødet er beslutningsdygtigt når et flertal af bestyrelsen er til stede.

Ved afstemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en protokol over det der besluttes på bestyrelsesmøder og generalforsamling, ligesom den sørger for at foreningens regnskaber udfærdiges.

§6

Regnskabsåret løber fra den 1. november til den 31. oktober. Årets regnskab skal inden generalforsamlingen være revideret af foreningens revisor. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

§7

Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Kassereren er berettiget til at opkræve foreningens tilgodehavender og betale dens udgifter.

For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue, ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelsen.

§8

Til opløsning af foreningen kræves at 2/3 af medlemmerne er til stede, samt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 4. november 2010.

Scroll to top