Doping

Doping        

Spilleren har pligt til at overholde Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende dopingregulativ og herunder stille sig til rådighed for dopingkontrol i overensstemmelse med dopingregulativet.

Enhver overtrædelse af dopingregulativet, der medfører en straf i form af en endelig, ubetinget karantæne på over 3 måneder, anses som væsentlig misligholdelse, medmindre overtrædelsen er sket med GTKs eller en af GTK anvist læges viden.

Foreligger der væsentlig misligholdelse og ønsker GTK at drage ansættelsesretlige konsekvenser heraf, kan GTK vælge enten at suspendere ansættelsesforholdet i en periode eller opsige kontrakten umiddelbart.

GTK skal senest 8 dage efter, at en dopingsanktion er blevet endelig og GTK er blevet bekendt med dopingsanktionen, skriftligt meddele spilleren, hvilken nærmere ansættelsesretlig konsekvens man vil drage. Undlader GTK at give spilleren en sådan meddelelse inden udløbet af 8 dages-fristen, bortfalder GTKs adgang til at drage ansættelsesretlige konsekvenser af dopingovertrædelsen.

Det er spillerens eget ansvar løbende at holde øje med den aktuelle liste over hhv. godkendte præparater, forbudte præparater og præparater, der kan dispenseres fra.

Spilleren kan (bortset fra nedenstående tilfælde) nøjes med – i tilfælde af en dopingkontrol – at meddele kontrollanten, hvilket præparat han/hun konkret har fået ordineret og efterfølgende indsende dokumentation fra spillerens læge til Anti-Doping Danmark.

Spilleren skal søge dispensation proaktivt, såfremt han/hun deltager i internationale scratchturneringer som eks. EM, Ecco Tour, Danish International Amateur Championship eller er udtaget til landsholdet. Ifald der søges dispensation, skal GTK orienteres herom.

Dopinglisten, præparatfortegnelse og blanketter til dispensationsansøgninger (TUE) m.m. findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside.

Scroll to top