Adfærdsregler

Formål

Formålet med ordens- og adfærdsreglerne er at sikre den gode oplevelse for klubbens medlemmer, gæster og ansatte i såvel klubhus som på banen.

Klubben skal være et rart sted at være og reglerne skal skabe forudsætningerne for et godt og positivt samvær mellem medlemmer, gæster og ansatte.

Generelt skal der udvises en adfærd, så andres engagement, lyst og mulighed for at komme i klubben ikke begrænses.

Alle skal bidrage og har ansvar for den gode stemning.

Videoovervågning

Klubhuset er videoovervåget i forhal, indgangsparti, café mv.

Minimumsalder

Der kan kræves forevist billedlegitimation for servering af spiritus i Golf Caféen og ved leje af caddy cars. For leje af caddy car kræves som minimum gyldigt kørekort til alm. personbil (B).

Påklædning

Enhver spiller bør altid optræde i passende sømmelig påklædning overalt på klubbens område.

Spillet

Kun klubmedlemmer må spille før klokken 07.00 alle ugens dage.

I tiden fra klokken 07:00 – 19:50 er der tidsbestilling for både medlemmer og greenfee gæster alle ugens dage.

Er der ledige tider, for eksempel på grund af udeblivelser, kan man spille ud efter henvendelse på kontoret.

Ved kødannelse opfordres spillerne til at danne 4-bolde for at fremskynde afviklingen af spillet.

Start fra andre teesteder medfører tab af alle rettigheder på banen.

Skiltning med færdselsretning for bagvogne skal respekteres.

Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde af gangen.

Opslåede græsturfs skal lægges på plads og nedslagsmærker på greens skal rettes op.

Gyldigt medlemsbevis eller greenfee kvittering skal bæres synligt på bag eller vogn.

Køb af bolde ude på banen er ikke tilladt.

Golf cafeen og klubhuset

Golfcaféen har spiritusbevilling, og medbragte mad og drikkevarer må ikke nydes på klubhusets område. Alkohol må ikke indtages af unge under 18 år.

Rygepolitik skal overholdes.

Parkeringspladserne ved klubhuset i Tårnborgparken er kun for klubbens personale, bestyrelse og andre med gyldig parkeringstilladelse.

Kontrol

Klubben kan etablere adgangskontrol og generel kontrol på anlægget.
Formålet er at sikre sikkerheden for medlemmer, gæster og ansatte.

Anvisninger fra baneservice og ansatte skal altid følges.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise og bortvise berusede personer eller personer under anden påvirkning, personer eller grupper, der med påklædning, adfærd eller andet signalerer uacceptabel, generende, uanstændig, voldelig eller truende adfærd. Medlemmernes overtrædelse heraf kan medføre påtale, karantæne eller i grove/gentagne tilfælde karantæne.

Der må ikke medbringes knive eller lignende på klubbens område. Overtrædelse heraf vil medføre bortvisning og karantæne.

Truende adfærd over for såvel medlemmer, gæster som ansatte vil medføre politianmeldelse. Medlemmernes overtrædelse heraf kan medføre påtale, karantæne eller i grove/gentagne tilfælde karantæne.

Opførsel, der strider mod dansk lov, herunder forsøg på tyveri og hærværk, salg og indtagelse af stoffer, vil medføre politianmeldelse.

Af tidsmæssige årsager er de ansatte ikke forpligtet til at komme med en begrundelse for afvisning i døren eller bortvisning fra stedet. Du er velkommen til at kontakte klubsekretæren førstkommende hverdag for at få begrundelsen.

Udstyr

Hver spiller skal have sit eget udstyr. Bagvogne må aldrig trækkes eller parkeres mellem greens og disses bunkere.

Kun golfsko med softspikes eller lignende er tilladt i sæsonen (dvs. når greens er åbne).

Banen og personalet

Driving range drives af klubben. Gæster betaler for brug af driving range

Indspil til putting green er ikke tilladt. Putting green må ikke betrædes i sko med hæle, og skal i øvrigt behandles omhyggeligt og varsomt, som alle øvrige greens.

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Der må aldrig slås i den retning, hvor banepersonalet arbejder før det ved tegn er tilkendegivet, at der må spilles.

Når greenkeeperne arbejder på banen med maskiner, kører disse med et tændt orange blink på taget, som tegn til golfspillerne på, at man IKKE må spille videre.

Når det orange blink slukkes er det tegn til golfspillerne på, at greenkeeperne giver golfspillerne plads til at spille videre.

Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse vil medføre konsekvenser – se ”Vejledning og regler for behandling af indberetninger”, som afspejler overtrædelsens karakter og kan strække sig fra påtale til eksklusion.

Ved afgørelsen vil der blive lagt vægt på overtrædelsens grovhed, eventuelle tidligere påtaler eller advarsler, risikoen for gentagelser samt hensynet til respekten for klubben og dens omdømme i samfundet.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. september 2013.

Scroll to top